Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Ako postupovať, keď zakúpený tovar chcete vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote?


V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č.
89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14
kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.


V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej
obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedené IČO na
nákupnom doklade / v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká.


Kde tovar vrátiť?

OBUVSCS, s.r.o

Homolkova ul.18

08501 BARDEJOV


 

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy.
Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému
zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného
stavu.


Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní
od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného
tovaru späť na naše reklamačné oddelenie . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto
prípade na strane kupujúceho. 


Dodržanie 14 dňovej lehoty

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína
plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak
prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty
vrátane).


Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru vždy priložiť dokument - faktúru, ktorý potvrdí, že ste tovar
zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.Tiež je potrebne doložiť vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy .Nachádza sa dole na tejto stránke .


Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy:

 o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným
súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred
uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo
na odstúpenie od zmluvy,


 o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného
trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na
odstúpenie od zmluvy,


 o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí
tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých
na vôli podnikateľa,


 o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho
osobu,


 o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po
dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,


 o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho
žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako
vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,


 o dodávke tovaru, ktorý nie je možne z hygienických dôvodov vrátiť,


 o dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu,
ak porušil ich pôvodný obal,


 o dodávke novín, periodík alebo časopisov,


 o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ
tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,


 o dodávke uzatváranej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné
dražby,


 o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol
dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy
oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od
zmluvy.


Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.

 

V prípade, že chcete tovar vrátiť, prosím stiahnite a vyplňte formulár nižšie alebo nám napíšte cez náš online formulár TU.

 

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy:

Formular_na_odstupenie_od_zmluvy